Loading

KVKK

WDM TASARIM ORGANİZASYON DOĞRUDAN PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ VE ONAY FORMU

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Wdm Tasarım Organizasyon Doğrudan Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. Maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarımız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

1.       VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Wdm Tasarım Organizasyon Doğrudan Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

2.       KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

·         Hizmetlerin sunulması ile iyileştirilmesi faaliyetleri,

·         Müşteri kayıtlarının yapılabilmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülebilmesi,

·         Tanıtım ve gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verilmesi,

·         Satış sözleşmesinin ifası, mesafeli satış sözleşmesinin ifası ve yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura düzenlemek, müşterilerimizin yürürlükteki mevzuattan kaynaklı haklarını (cayma hakkı, seçimlik hakları vb.) tam ve gereği gibi kullanabilmelerini temin etmek,

·         Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

·         Müşteri ilişkileri ve memnuniyeti araştırmaları,

·         Ücretlendirme ve faturalandırma faaliyetleri,

·         Destek faaliyetleri.

·         Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

·         Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 

 

3.       KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metni’nin 2. Maddesinde sıralanan amaçlarla, Kanun ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Şirketimiz içerisinde ya da iş ortakları / yan kuruluşlar ile paylaşılabileceği gibi, Şirketimizce hizmet/destek/ danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje / program / çözüm ortağı olunan yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda üçüncü kişilere, Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

 

4.       KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında ve fiziki ortamda sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise e-mail, telefon, sms, sosyal medya, kurumsal web siteleri, üyelik oluşturma formları, çerezler ve pikseller gibi takip teknolojileri, e-mail gönderim platformu, mobil uygulamalar, organizasyon etkinlikleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri, referans yöntemleri, Şirketin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar üzerinden toplanmakta ve yasal süresi boyunca saklanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.       KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğin göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

•                   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•                   Kişisel verileriniz işlenmişse buna bağlı bilgi talep etme,

•                   Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•                   Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•                   Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•                   Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•                   İşlenilen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

•                   Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.wdm.com.tr web sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Şirketimiz, “Şerifali Mah. Mevdudi Sk. No:24 PK:34775 Ümraniye / İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

 

 

Şerifali Mah. Mevdudi Sk. No:24 PK:34775 Ümraniye / İstanbul

Telefon : +90 216 545 30 40

hello@wdm.com.tr

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ONAY FORMU
Şirketinizle paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin Şirketiniz ile işbirliği, nezdinde yapılan etkinliklere veya eğitimlere katılım ya da herhangi başka bir nedenle kurduğum ilişki kapsamında; kurduğum ilişkinin amacı ile bağlantılı bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, dahil olduğum faaliyetler ile ilgili bilgi verilmesi için, idari veya adli makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması için ve istatistiksel veya bilimsel araştırma için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine ve bu amaçlarla sınırlı olarak Şirketinizin ilişki içerisinde bulunduğu yurt içi veya yurt dışında mukim üçüncü kişilerle paylaşılmasına mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum.

Şirketiniz ile kurduğum ilişki nedeniyle elde edebileceğim kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği hukuka uygun olarak ve açık rıza ile elde etmeyi, korumayı, işlemeyi, aktarmayı; açık rıza olmadan veya hukuka aykırı olarak elde ettiğim kişisel verileri derhal silmeyi ve durumu Şirketiniz Kişisel Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne bildirmeyi; aksi durumun tespiti halinde verileri ihlal edilenler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve sair idari ve yargı organlarınca bir yaptırım uygulanması ve Şirketinizin zararının doğması halinde bu zararı gidermeyi, böyle bir durumda aynı zamanda cezai sorumluluğun da tarafıma ait olduğunu bildiğimiz kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

☒     Metni okudum, onaylıyorum /kabul ediyorum

☐     Metni okudum onaylamıyorum / kabul etmiyorum.